ΕΧ
Ένταξη σε βάσεις

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το περιοδικό μας είναι ενταγμένο σε διεθνείς ακαδημαϊκές βάσεις δεδομένων, όπως:

- Google Scholar

DOAJ

Index Copernicus (Index Copernicus Value (ICV) for 2020: ICV 2020 59.35)

CiteFactor (Journal Citations Impact Factor= 0,7)

- InfoBase Index (IBI Factor 2019 for the journal ‘Scientific Chronicles’ is 4)

Κοινοποίηση σελίδας