ΕΧ
Δεοντολογία

Η δημοσίευση επιστημονικών άρθρων σε ένα ιατρικό περιοδικό όπως τα "ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ" (ΕΧ) διέπεται από την ακόλουθη δεοντολογία:

 

Αποφάσεις δημοσίευσης

Ο υπεύθυνος σύνταξης είναι υπεύθυνος για να αποφασίσει ποια από τα άρθρα που υποβάλλονται στο περιοδικό πρέπει να δημοσιευτούν. Οφείλει να καθοδηγείται από τις πολιτικές της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού και να περιορίζεται από τις νομικές απαιτήσεις που θα ισχύουν στη συνέχεια για συκοφαντική δυσφήμιση, παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και λογοκλοπή. Ο συντάκτης μπορεί να συνεννοηθεί με άλλους συντάκτες ή κριτές για τη λήψη αυτής της απόφασης.

Δίκαιο παιχνίδι

Ένας συντάκτης αξιολογεί ανά πάσα στιγμή τα χειρόγραφα για το πνευματικό τους περιεχόμενο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η φυλή, το φύλο, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η θρησκευτική πίστη, η εθνική καταγωγή, η ιθαγένεια ή η πολιτική φιλοσοφία των συγγραφέων.

Εμπιστευτικότητα

Ο υπεύθυνος σύνταξης και κάθε μέλος της συντακτικής επιτροπής δεν πρέπει να αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με ένα υποβαλλόμενο χειρόγραφο σε οποιονδήποτε άλλο εκτός από τον αντίστοιχο συγγραφέα, κριτές, πιθανούς κριτές, άλλους συντακτικούς συμβούλους και τον εκδότη, ανάλογα με την περίπτωση.

Αποκάλυψη και σύγκρουση συμφερόντων

Αδημοσίευτα υλικά που αποκαλύπτονται σε υποβληθέν χειρόγραφο δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε έρευνες του συντάκτη χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του συγγραφέα.

 

Αξιολόγηση των εργασιών

Το περιοδικό μας ακολουθεί την αξιολόγηση των εργασιών που υποβάλλονται με τη διπλή τυφλή διαδικασία κρίσης (double-blinded review), στην οποία ούτε ο κριτής λαμβάνει γνώση των συγγραφέων, ούτε οι συγγραφείς λαμβάνουν γνώση του/των κριτή/ών.

 

Καθήκοντα Κριτών

Συμβολή στις συντακτικές αποφάσεις

Η αξιολόγηση από κριτές βοηθά τον συντάκτη στη λήψη συντακτικών αποφάσεων και μέσω των συντακτικών επικοινωνιών με τον συγγραφέα μπορεί επίσης να βοηθήσει τον συγγραφέα στη βελτίωση της εργασίας.

Εμπιστευτικότητα

Τα χειρόγραφα που λαμβάνονται για έλεγχο πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικά έγγραφα. Δεν πρέπει να εμφανίζονται ή να συζητούνται με άλλους, εκτός εάν επιτρέπεται από τον εκδότη.

Πρότυπα αντικειμενικότητας

Οι αναθεωρήσεις πρέπει να γίνονται αντικειμενικά. Η προσωπική κριτική προς τον συγγραφέα είναι ακατάλληλη. Οι κριτές πρέπει να εκφράζουν τις απόψεις τους με σαφήνεια με επιχειρήματα.

Αναγνώριση Πηγών

Οι κριτές θα πρέπει να εντοπίσουν σχετική δημοσιευμένη εργασία που δεν έχει αναφερθεί από τους συγγραφείς. Κάθε δήλωση ότι μια παρατήρηση, παράγωγο ή επιχείρημα είχε αναφερθεί προηγουμένως θα πρέπει να συνοδεύεται από τη σχετική παραπομπή. Ένας κριτής θα πρέπει επίσης να επιστήσει την προσοχή του συντάκτη σε οποιαδήποτε ουσιαστική ομοιότητα ή αλληλεπικάλυψη μεταξύ του υπό εξέταση χειρογράφου και οποιουδήποτε άλλου δημοσιευμένου εγγράφου για το οποίο έχει προσωπικές γνώσεις.

Αποκάλυψη και σύγκρουση συμφερόντων

Προνομιακές πληροφορίες ή ιδέες που λαμβάνονται μέσω αξιολόγησης από ομοτίμους πρέπει να διατηρούνται εμπιστευτικές και να μην χρησιμοποιούνται για προσωπικό όφελος. Οι αναθεωρητές δεν πρέπει να εξετάζουν χειρόγραφα στα οποία έχουν συγκρούσεις συμφερόντων που προκύπτουν από ανταγωνιστικές, συνεργατικές ή άλλες σχέσεις ή σχέσεις με οποιονδήποτε από τους συγγραφείς, εταιρείες ή ιδρύματα που συνδέονται με τα έγγραφα.

 

Καθήκοντα Συγγραφέων

Πρότυπα αναφοράς

Οι συγγραφείς των εργασιών και της πρωτότυπης έρευνας πρέπει να παρουσιάσουν μια ακριβή περιγραφή της εργασίας που εκτελέστηκε καθώς και μια αντικειμενική συζήτηση για τη σημασία της. Τα υποκείμενα δεδομένα πρέπει να παρουσιάζονται με ακρίβεια στο έγγραφο. Ένα έγγραφο πρέπει να περιέχει επαρκείς λεπτομέρειες και παραπομπές που να επιτρέπουν σε άλλους να αναπαράγουν το έργο. Οι δόλιες ή εν γνώσει τους ανακριβείς δηλώσεις συνιστούν ανήθικη συμπεριφορά και είναι απαράδεκτες.

Πρόσβαση και Διατήρηση Δεδομένων

Οι συγγραφείς καλούνται να παράσχουν τα ακατέργαστα δεδομένα σε σχέση με ένα έγγραφο για εκδοτική αναθεώρηση και θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να παρέχουν πρόσβαση του κοινού σε αυτά τα δεδομένα και θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι διατεθειμένοι να διατηρούν αυτά τα δεδομένα για ένα εύλογο χρονικό διάστημα μετά τη δημοσίευση.

Πρωτοτυπία και Λογοκλοπή

Οι συγγραφείς θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι έχουν γράψει εντελώς πρωτότυπα έργα και εάν οι συγγραφείς έχουν χρησιμοποιήσει το έργο ή/και τις λέξεις άλλων που έχουν παρατεθεί ή παρατεθεί κατάλληλα. Πολλαπλή, περιττή ή ταυτόχρονη δημοσίευση Ένας συγγραφέας δεν πρέπει γενικά να δημοσιεύει χειρόγραφα που περιγράφουν ουσιαστικά την ίδια έρευνα σε περισσότερες από μία μικρότερες ή κύριες δημοσιεύσεις. Η ταυτόχρονη υποβολή του ίδιου χειρογράφου σε περισσότερα από ένα περιοδικά συνιστά ανήθικη εκδοτική συμπεριφορά και είναι απαράδεκτη.

Αναγνώριση Πηγών

Πρέπει πάντα να δίνεται η σωστή αναγνώριση του έργου των άλλων. Οι συγγραφείς θα πρέπει να αναφέρουν δημοσιεύσεις που έχουν επιρροή στον προσδιορισμό της φύσης της εργασίας που αναφέρεται.

Συγγραφή της Εργασίας

Η συγγραφή πρέπει να περιορίζεται σε εκείνους που έχουν συμβάλει σημαντικά στη σύλληψη, το σχεδιασμό, την εκτέλεση ή την ερμηνεία της αναφερόμενης μελέτης. Όλοι όσοι έχουν κάνει σημαντική συνεισφορά θα πρέπει να αναφέρονται ως συν-συγγραφείς. Όπου υπάρχουν άλλοι που έχουν συμμετάσχει σε ορισμένες ουσιαστικές πτυχές του ερευνητικού έργου, θα πρέπει να αναγνωριστούν ή να καταγραφούν ως συντελεστές. Ο αντίστοιχος συγγραφέας πρέπει να διασφαλίσει ότι όλοι οι κατάλληλοι συν-συγγραφείς και κανένας ακατάλληλος συν-συγγραφέας δεν περιλαμβάνονται στην εργασία, και ότι όλοι οι συν-συγγραφείς έχουν δει και εγκρίνει την τελική έκδοση της εργασίας και έχουν συμφωνήσει με την υποβολή της για δημοσίευση.

Κίνδυνοι και υποκείμενα ανθρώπων ή ζώων

Εάν το έργο περιλαμβάνει χημικές ουσίες, διαδικασίες ή εξοπλισμό που έχουν τυχόν ασυνήθιστους κινδύνους που ενυπάρχουν στη χρήση τους, ο συγγραφέας πρέπει να τα προσδιορίσει με σαφήνεια στο χειρόγραφο.

Αποκάλυψη και σύγκρουση συμφερόντων

Όλοι οι συγγραφείς θα πρέπει να αποκαλύπτουν στο χειρόγραφό τους οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη ουσιαστική σύγκρουση συμφερόντων που μπορεί να ερμηνευτεί ότι επηρεάζει τα αποτελέσματα ή την ερμηνεία του χειρογράφου τους. Όλες οι πηγές οικονομικής υποστήριξης του έργου θα πρέπει να γνωστοποιούνται.

Βασικά λάθη σε δημοσιευμένα έργα

Όταν ένας συγγραφέας διαπιστώσει ένα σημαντικό λάθος ή ανακρίβεια στο δικό του δημοσιευμένο έργο, είναι υποχρέωση του συγγραφέα να ειδοποιήσει αμέσως τον εκδότη ή τον εκδότη του περιοδικού και να συνεργαστεί με τον συντάκτη για να ανακαλέσει ή να διορθώσει το έγγραφο.