ΕΧ
Υποβολή

Πολιτική Αξιολόγησης

Η ποιοτική αξιολόγηση των εργασιών αποτελεί μια από τις βασικές εργασίες του περιοδικού μας. Η καθε εργασία που υποβάλλεται αποστέλλεται από τον υπεύθυνο σύνταξης στον αρμόδιο Επιμελητή, ο οποίος ειναι σχετικός με τη θεματολογία της εργασίας (κατα ιατρική ειδικότητα). Η εργασία ακολούθως αποστέλλεται στους κριτές - αξιολογητές, οι οποίοι την αξιολογούν και την σχολιάζουν. Στη συνέχεια, τα σχόλια αποστέλλονται στους συγγραφείς μαζί με την απόφαση του υπευθύνου σύνταξης για την τύχη του κειμένου. Αν γίνει απευθειας δεκτη για δημοσίευση, η εργασία ακολουθεί το δρόμο της μορφοποίησης και της τελικής δημοσίευσης. Αν ειναι αναγκαίες κάποιες αλλαγές, τότε οι συγγραφείς αναθεωρούν την εργασία τους κι αποστέλλουν το νέο κείμενο για αξιολόγηση και τελική απόφαση. Προσπάθεια θα γίνεται για την ταχεία διεκπεραίωση της κάθε εργασίας σε διάστημα που να μην ξεπερνά τις 4-6 εβδομάδες.