ΕΧ
Οδηγίες Υποβολής

Οδηγίες για τους συγγραφείς

 Τα Επιστημονικά Χρονικά δημοσιεύουν στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα άρθρα των παρακάτω κατηγοριών:

1. Άρθρα Σύνταξης. Σύντομα άρθρα, έκτασης 1000-1500 λέξεων, μετά από πρόσκληση της Σύνταξης του περιοδικού, με στόχο το σχολιασμό ερευνητικών άρθρων που δημοσιεύονται στο αντίστοιχο τεύχος, από επιστήμονες που είναι αναγνωρισμένοι επί του συγκεκριμένου θέματος. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές των Άρθρων Σύνταξης δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις δέκα.

2. Ανασκοπήσεις. Ανασκοπήσεις με μέγιστο αριθμό τους 5 συγγραφείς κι έκτασης όχι μεγαλύτερη των 4000 λέξεων, ενώ η βιβλιογραφία να μην υπερβαίνει τις 50 παραπομπές. 

3. Πρωτότυπες εργασίες. Πρωτοδημοσιευόμενες κλινικές ή πειραματικές μελέτες, έκτασης 4000-5000 λέξεων και η βιβλιογραφία να μην υπερβαίνει τις 40 παραπομπές.

4. Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις - Παρουσίαση περιστατικών. Νέες ή πολύ σπάνιες περιπτώσεις νοσημάτων, σπάνιες εκδηλώσεις νοσημάτων, εφαρμογή νέων διαγνωστικών εξετάσεων ή νέων θεραπευτικών μεθόδων με ελεγμένο αποτέλεσμα, έκτασης 1500-2000 λέξεων, με μέγιστο αριθμό τους 10 συγγραφείς, ενώ η βιβλιογραφία να μην υπερβαίνει τις 20 παραπομπές.

5. Κατευθυντήριες οδηγίες. Παρουσίαση πρόσφατων κατευθυντήριων οδηγιών που έχουν πρόσφατα δημοσιευθεί κι αφορούν κλινικά ενδιαφέροντα θέματα. Η έκταση του κειμένου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 3000 λέξεις, με μέγιστο αριθμό τους 3 συγγραφείς, ενώ η βιβλιογραφία να μην υπερβαίνει τις 20 παραπομπές.

6. Βραχείες δημοσιεύσεις. Η Συντακτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητεί από τους συγγραφείς τον περιορισμό της έκτασης των υποβαλλομένων εργασιών και να τις δημοσιεύει υπό μορφή βραχειών δημοσιεύσεων, όταν δεν δικαιολογείται η εκτεταμένη δημοσίευσή τους. Έκταση κειμένου έως 2000 λέξεις, ενώ οι παραπομπές να μην υπερβαίνουν τις 15 παραπομπές.

7. Κλινικά προβλήματα (Quiz). Ενθαρρύνεται η παρουσίαση, υπό μορφή κλινικού προβλήματος, ενδιαφερόντων και σπάνιων κλινικά περιστατικών, που έχουν ιδιαίτερο διαφοροδιαγνωστικό ενδιαφέρον ή αφορούν σε κλινικά ή απεικονιστικά ευρήματα με εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Η έκταση του κειμένου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 1000 λέξεις και η βιβλιογραφία τις 10 παραπομπές.  

8. Στρογγυλά τραπέζια. Αφορά στη δημοσίευση άρθρων για ένα συγκεκριμένο θέμα κι αφορά ένα ολόκληρο τεύχος. Γίνεται μετά από πρόσκληση και με το συντονισμό της Συντακτικής επιτροπής τουλάχιστον 3-6 μήνες πριν την αναμενόμενη δημοσίευση.

9. Γράμματα προς τη Σύνταξη. Αφορούν πρόδρομα αποτελέσματα ερευνητικών εργασιών, παρατηρήσεις ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων, κρίσεις για το Περιοδικό κ.λπ. Η έκτασή τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 500 λέξεις και μπορούν να συνοδεύονται από 5 το πολύ βιβλιογραφικές παραπομπές. Εφόσον αφορούν σε κρίσεις για δημοσιευμένα άρθρα, η Σύνταξη φροντίζει να δημοσιεύεται παράλληλα και η απάντηση των συγγραφέων τους.

10. Βραχείες βιβλιογραφικές ενημερώσεις. Γίνονται δεκτές σύντομες αναφορές των 350 περίπου λέξεων σε 4-6 ενδιαφέροντα άρθρα που δημοσιεύονται στα πλέον έγκριτα διεθνή περιοδικά κι αφορούν σε ενδιαφέροντα κλινικά θέματα.  

 

Η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης - κρίσης και δημοσίευσης δεν συνοδεύεται από καμία οικονομική επιβάρυνση για τους συγγραφείς (free of charge).

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ

Οι υποβαλλόμενες εργασίες πρέπει να δακτυλογραφούνται στη δημοτική με μονοτονικό σύστημα, με γραμματοσειρά Arial12, μονό διάστιχο και κανονικά περιθώρια, ακολουθώντας την παρακάτω δομή:

1. Σελίδα τίτλου. Περιλαμβάνει: α. Τον τίτλο του άρθρου, που πρέπει να μην είναι μεγαλύτερος από 15 λέξεις. Δεν επιτρέπονται συντμήσεις λέξεων ή φράσεων στον τίτλο. Αντίθετα, επιτρέπεται η χρήση διεθνώς παραδεκτών συμβολισμών, β. Τα ονόματα, η ιδιότητα και οι ακαδημαϊκοί τίτλοι των συγγραφέων (αρχικό μικρού ονόματος και επώνυμο), γ. To όνομα του τμήματος ή του εργαστηρίου, από το οποίο προέρχεται η εργασία, δ. Την διεύθυνση, το τηλέφωνο και η διεύθυνση e-mail του υπεύθυνου για την αλληλογραφία με το Περιοδικό συγγραφέα.

2α. Περίληψη. Οι ανασκοπήσεις και οι πρωτότυπες εργασίες, συνοδεύονται από ελληνική περίληψη έκτασης 250-400 λέξεων. Οι βραχείες δημοσιεύσεις και τα ενδιαφέροντα περιστατικά συνοδεύονται από περίληψη 200 λέξεων. Ειδικότερα, οι περιλήψεις των πρωτότυπων εργασιών χωρίζονται σε τέσσερις παραγράφους, καθεμιά από τις οποίες φέρει κατά σειρά την ακόλουθη επικεφαλίδα: ΣΚΟΠΟΣ, ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Συντμήσεις λέξεων ή φράσεων επιτρέπονται, αρκεί να αναφέρονται, σε παρένθεση, δίπλα στην πρώτη εμφάνιση των αντίστοιχων λέξεων ή φράσεων στην περίληψη. 2β. Αμέσως μετά την περίληψη πρέπει να συμπληρώνονται οι Λέξεις-Κλειδιά: 2-5 λέξεις ευρετηρίου από το Index medicus & το Mesh.   

3. Αγγλικά: σύμφωνα με το 1 και 2 υποβάλονται τα: Title, Authors, Affiliation, Abstract, Keywords.

 

4. Κυρίως κείμενοΟι πρωτότυπες εργασίες διακρίνονται στα εξής υποκεφάλαια: (α) Εισαγωγή, (β) Υλικό και μέθοδος, (γ) Αποτελέσματα και (δ) Συζήτηση. Οι ενδιαφέρουσες περιπτώσεις χωρίζονται στα τμήματα: (α) Εισαγωγή, (β) Περιγραφή περιπτώσεων και (γ) Σχόλιο. Οι βραχείες δημοσιεύσεις χωρίζονται στα τμήματα: (α) Εισαγωγή, (β) Υλικό και μέθοδος και (γ) Αποτελέσματα και συζήτηση. Συντμήσεις λέξεων ή φράσεων επιτρέπονται, αρκεί να αναφέρονται, σε παρένθεση, δίπλα στην πρώτη εμφάνιση των αντίστοιχων λέξεων ή φράσεων στο κείμενο. Η επεξήγηση αυτή των συντμήσεων στο κείμενο είναι υποχρεωτική, ακόμη και όταν η ίδια επεξήγηση έχει γίνει στην περίληψη. 

5. Ευχαριστίες. Απευθύνονται μόνο προς άτομα με ουσιαστική συμβολή στην πραγματοποίηση της έρευνας ή στη συγγραφή του άρθρου.

6. Βιβλιογραφικές παραπομπές (Vancouver style). Οι βιβλιογραφικές παραπομπές στο κείμενο αριθμούνται με αύξοντα αριθμό κατά τη σειρά εμφάνισής τους και τοποθετούνται μέσα σε αγκύλες. Με την ίδια σειρά και τον ίδιο αριθμό αναφέρονται και στη λίστα βιβλιογραφικών παραπομπών, η οποία γράφεται στο τέλος του κυρίως κειμένου. Σε περίπτωση αναφοράς ονομάτων συγγραφέων στο κείμενο, αναγράφεται μόνο το επώνυμό τους, πχ Regli [3]. Αν οι συγγραφείς είναι περισσότεροι των έξι, αναγράφονται οι 6 πρώτοι ακολουθούμενοι από τη συντομογραφία "et al" όταν πρόκειται για ξένους και από τη συντομογραφία "και συν" όταν είναι Έλληνες. 

- Παραπομπές που αφορούν σε περιοδικά αναγράφονται με την εξής σειρά: Τα επώνυμα με το αρχικό γράμμα του ονόματος (χωρίς τελείες μεταξύ τους) των συγγραφέων, ο τίτλος του άρθρου, η επίσημη (Index Medicus) συντομογραφία του ονόματος του περιοδικού (χωρίς τελείες), το έτος έκδοσης, ο αριθμός τόμου, ο αριθμός τεύχους σε παρένθεση ή ο αριθμός συμπληρώματος (suppl), η πρώτη και η τελευταία σελίδα της δημοσίευσης, όπως στο ακόλουθο παράδειγμα: 

Cheatham ML, Malbrain ML, Kirkpatrick A, Sugrue M, Parr M, De Waele J, et al. Results from the International Conference of Experts on Intra-abdominal Hypertension and Abdominal Compartment Syndrome. II. Recommendations. Intensive Care Med. 2007;33(6):951-962.

- Παραπομπές που αφορούν σε ηλεκτρονικά περιοδικά προσθέτουμε στο τέλος της παραπομπής και το Available from: URL or DOI [Date of access], όπως στο ακόλουθο παράδειγμα:

Arrami M, Garner H. A tale of two citations. Nature. 2008;451(7177): 397–399. Available from: http://www.nature.com/nature/journal/v451/n7177/full/451397a.html [Accessed 20th January 2015].

ή

Wang F, Maidment G, Missenden J, Tozer R. The novel use of phase change materials in refrigeration plant. Part 1: Experimental investigation. Applied Thermal Engineering. 2007;27(17–18): 2893–2901. Available from: doi:10.1016 /j.applthermaleng.2005.06.011 [Accessed 14th July 2015].

ή

Read B. Anti-cheating crusader vexes some professors. Chronicle of Higher Education. 2008;54(25). Available from: http://global.factiva.com/ [Accessed 18th June 2015].

- Όταν πρόκειται για βιβλίο, αναφέρονται το όνομα του συγγραφέα [ή του εκδότη, αν δεν υπάρχει συγγραφέας και βάζουμε τη συντόμευση (ed.)], ο τίτλος, ο αριθμός της έκδοσης,  ο τόπος έκδοσης, ο εκδότης και το έτος έκδοσης, όπως στο παράδειγμα: 

Nunn JF. Applied physiology. 2nd ed. New York: McGraw Hill; 1977.

- Σε ηλεκτρονικό βιβλίο προστίθεται στα παραπάνω το: Available from: URL [Date of access]

- Αν πρόκειται για κεφάλαιο βιβλίου, αναφέρεται οι συγγραφείς του κεφαλαίου, ο τίτλος του κεφαλαίου που ακολουθείται από το In: ο τίτλος του βιβλίου, ο αριθμός της έκδοσης,  ο τόπος έκδοσης, ο εκδότης, το έτος έκδοσης και οι σελίδες του κεφαλαίου με αρχικό p., όπως στο ακόλουθο παράδειγμα:

Massy SG, Klein KL. Effects of bile duct ligation on renal function. In: Epstein M (ed) The kidney in liver disease.  New York: Elsevier; 1978:p.58–82. 

7. Εικόνες. Όλες οι φωτογραφίες, τα διαγράμματα, τα σχήματα κ.λπ. επισυνάπτονται ως ξεχωριστά αρχεία ή προστίθενται στο τέλος του κειμένου μετά τις βιβλιογραφικές παραπομπές και αναφέρονται στα σημεία του κειμένου όπου αντιστοιχούν και αριθμούνται με συνεχόμενους αραβικούς αριθμούς. Πρέπει να είναι σε μορφή JPEG σε ικανοποιητική ανάλυση (>300dpi). Όλες οι εικόνες πρέπει να συνοδεύονται από λεζάντες με τις απαραίτητες επεξηγήσεις. Όταν πρόκειται για φωτογραφίες ασθενών, πρέπει να είναι τέτοιες, που να μην είναι δυνατή η αναγνώρισή τους. Στην αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται να συναποστέλλεται έγγραφη έγκριση του ασθενούς για δημοσίευση της φωτογραφίας.

8. Πίνακες. Ο αριθμός των πινάκων πρέπει να περιορίζεται στους απολύτως απαραίτητους. Τα αποτελέσματα της εργασίας που περιέχονται σε πίνακες δεν πρέπει να επαναλαμβάνονται στο κεφάλαιο των Αποτελεσμάτων ούτε να δίνονται σε εικόνες και το αντίθετο. Όλοι οι πίνακες αναφέρονται στα σημεία του κειμένου όπου αντιστοιχούν και αριθμούνται με συνεχόμενους αραβικούς αριθμούς. Οι πίνακες δακτυλογραφούνται σε μονό διάστημα και σε ξεχωριστή σελίδα ο καθένας, μετά τις βιβλιογραφικές παραπομπές. Η έκταση κάθε πίνακα δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μία σελίδα. Όλοι οι πίνακες πρέπει να έχουν λεζάντες, οι οποίες γράφονται στο άνω μέρος της αντίστοιχης σελίδας. Χρησιμοποιούνται κάθετες γραμμές για το διαχωρισμό των στηλών, ενώ η χρήση των οριζόντιων γραμμών περιορίζεται στις απολύτως απαραίτητες. Κάθε στήλη φέρει σύντομη επεξηγηματική επικεφαλίδα. Η χρήση συντετμημένων λέξεων πρέπει να αποφεύγεται και οι τυχόν επεξηγήσεις να αναφέρονται με παραπομπές στο τέλος του πίνακα.